English French Italian Portuguese Russian Spanish Hungarian
Ma 2014. augusztus 01., péntek, Boglárka napja van. Holnap Lehel napja lesz.
notafalu.hu
eMagyarország Pont
Tarnamenti Kistérség honlapja
Közadat
Alapszolgáltatási Központ PDF Nyomtatás E-mail

Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységeinek köre szinte teljes egészében ellátja gondoskodásával a település egész lakosságát - természetesen korosztályok szerint különböző módokon. Alkalmas arra, hogy a környező településekkel összefogva, szakmai központként működjön. Feladatai közé az alábbi ellátási formák tartoznak: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali intézményi ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek otthona.

Az intézmény székhelyén, a következő ellátások vehetők igénybe: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali intézményi ellátás, idősek otthona. Az intézmény telephelyén található: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat. Utóbbi ellátási formák külön szakmai egységként funkcionálnak. A településen minden ellátási forma igénybe vehető. Ellátási megállapodás keretein belül nyújtanak még szolgáltatásokat három szomszédos településen, mégpedig Egerszalókon és Feldebrőn gyermekjóléti szolgáltatást heti nyolc órában, Tarnaszentmárián pedig szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást hétfőtől péntekig, gyermekjóléti szolgáltatást pedig heti nyolc órában.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az alábbiakban mutatjuk be.


Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés a leggyakrabban igényelt ellátási forma az idősek részéről, Verpeléten havi átlagban 55 fő veszi igénybe. Az étel a központi konyhán készül, ahonnan az intézmény kifejezetten erre a célra vásárolt autójával kerül kiszállításra. Igény szerint az étel helyben is elfogyasztható, vagy elvitel is lehetséges. E szolgáltatást igénybe vehetik azok, akik a napi egyszeri meleg étkezést önmaguk számára nem képesek biztosítani koruk, vagy egészségi állapotuk miatt. Sokszor az ebéd igénybevétele után dönt arról az idős ember, hogy házi segítségnyújtást, idősek klubját, vagy tartós elhelyezést is szeretne igénybe venni.


Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás igen népszerű gondozási forma a településen. Az igénybevevő szükségleteinek megfelelően biztosítják az ellátott háztartásában az önálló életvitel fenntartását. Házi segítségnyújtás keretein belül gondoskodnak azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy intézményi elhelyezésre várnak. Napi kapcsolatot tartanak továbbá a községben tevékenykedő egészségügyi ellátást nyújtókkal, az intézményi jelzőrendszer hatékony segítői a két háziorvos és az asszisztensek.


A házi szociális gondozók feladatai e tevékenység körében:

 • Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az ellátást igénybe vevővel;
 • Alapvető ápolási és gondozási feladatok ellátása;
 • Segítség a személyi higiénia megtartásában;
 • Közreműködik a háztartás vitelében;
 • Segíti a kapcsolat fenntartását a hozzátartozókkal és a környezettel;
 • Megelőzi a krízishelyzetet, valamint segít kezelni a már kialakult krízist;
 • A házi szociális gondozó minden ellátott számára személyre szóló gondozási-ápolási tervet készít, valamint naponta gondozási naplót vezet.


Családsegítés:

A családsegítés leginkább az aktív korú lakosság által igénybe vett ellátási forma. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott tanácsadás. A családgondozó a családok segítése érdekében krízisészlelő jelzőrendszert működtet, a jelzés alapján feltérképezi az ellátási területen élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról és tartalmáról.


Nappali intézményi ellátás:

Az idősek klubja az ellátást igénybe vevők részére szervez szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. Az ellátási forma nyitott, tehát lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ellátást igénybe nem vevők is információt, tanácsadást, segítséget kérjenek.


Az idősek klubja:
Az idősek klubja napközbeni ellátás céljára szolgál. Feladatai közé tartozik:

 • Igény szerinti étkeztetés, amelyből naponta egyszer a főétkezés meleg étel;
 • Szabadidős programok szervezése;
 • Szükség szerint egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás segítése;
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • Hozzátartozókkal, környezettel való kapcsolatok ápolása;
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás;
 • Életvezetés segítése;
 • Mentálhigiénés szolgáltatások, tanácsadás.

 

Az idősek klubjának ellátottai közös helyiségekként használják a társalgót, étkezőt és mosdókat az idősek otthona ellátottaival, általában közösen vesznek részt a szervezett programokon is.

Gyermekjóléti szolgálat:

 • A gyermekjóléti szolgálat, összehangoltan dolgozik a településen található egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében:
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét;
 • Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges lépéseket;
 • Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét;
 • Szervezi a helyettes szülői hálózatot;
 • Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását;
 • Felkérésre környezettanulmányt készít;
 • Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését;

 

A gyermekjóléti szolgálat szakemberei nagy hatékonysággal végzik munkájukat, szerencsére ritkán fordul elő a településen, hogy a gyermeket ki kell emelni a családból.

Idősek otthona:

Az idősek otthona 1992 júliusától üzemel, a részleg tíz fő ellátására alkalmas. A szociális törvény besorolása szerint ápolást, gondozást nyújtó intézmény, amely szállást biztosító idősek klubja volt. Az idősek otthona ellátási forma a települési önkormányzat részéről nem kötelezően vállalt ellátás. Az épületben a lakószobák két fő elhelyezésére alkalmasak. Minden szobában található mosdó, minden ellátott rendelkezik saját, zárható szekrénnyel.

Az idősek otthonában biztosított:

 • Állandó, 24 órás gondozói felügyelet;
 • Folyamatos egészségügyi ellátás;
 • Közösségi együttlétre alkalmas helyiség;
 • Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás;
 • Ruházat és textília mosása, javítása;
 • Napi háromszori étkezés, amelyből a főétkezés igény szerint diétás is lehet;
 • Szervezett programok, melyet az idősek klubja ellátottaival közösen vesznek igénybe.

 

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a helyi hitélet képviselőjével, a plébános havonta egyszer, de igény szerint gyakrabban is meglátogatja az ellátottakat. A helyi Karitaász tagjai rendszeresen járnak az ellátottakhoz, közös programokon vesznek részt. A fenntartó a helyi szociális szolgáltatástervezési koncepciójában elérendő célként határozta meg az intézmény bővítését. A tíz fő elhelyezésére alkalmas idősek otthonát szeretnék a későbbiekben ötven fő ellátására alkalmassá tenni. Nyertes pályázat esetén nemcsak Verpelét, de a környező községek időseit is el tudnák majd látni.

 

 
© 2014 www.verpelet.hu - Verpelét község honlapja
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Copyright © 2012-2013. Minden jog fenntartva.
IT-Nav Hungary Kft. | "Az elsők közé navigáljuk!"