A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak, akik Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetésén részt vettek, fájdalmukban osztoztak. |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2024/2025-ös nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre, a Verpelét Város Önkormányzata által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja:

2024. április 22. (hétfő), április 23. (kedd) és április 24. (szerda)

8.00-12.00 óra.

A beiratkozás helyszíne: Verpeléti Gyöngyszem Óvoda és Gyöngyikék Bölcsőde

                        3351 Verpelét, Petőfi út 17.  

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), a gyermek lakcímét és TAJ számát igazoló hatósági igazolványt továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat.

A felvételről az óvoda főigazgatója dönt legkésőbb 2024. május 24-ig. Döntésről a szülőt írásban tájékoztatja, az elutasításról határozatot hoz. Az elutasításról szóló határozattal szemben jogorvoslatnak van helye, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 37.§-a alapján.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét fentiek szerinti időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

(2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdés)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségétkülföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda főigazgatóját.

Verpelét, 2024. március 19.

                                                                                         Farkas Sándor s.k.

                                                                                             polgármester

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés