Tisztelt Verpeléti Lakosok! A PEVIK Kft értesíti a lakosságot, hogy a szeptember 28. tervezett szelektív hulladékszállítás technikai okok miatt elmarad, helyette szombaton kerül sor a „sárga” kukák ürítésére. A PEVIK Kft kéri a lakosság türelmét és megértését! Farkas Sándor polgármester

Jogosultsági feltételek:

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének a 180%-át (2023-ban  51.300.- Ft) ha

 •  a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
 •  a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 •  a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

Nagykorúvá vált gyermek esetén a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett a jogosultság megállapításának további feltétele a jogszabály szerinti tanulói/hallgatói jogviszony fennállása, továbbá, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

b)  a szociális vetítési alap összegének 165%-át (2023-ban  47.025.- Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 • külön-külön számítva a szociális vetítési alap összegének húszszorosát, (2023-ban 570.000 Ft), vagy
 • együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét (2023-ban 1.995.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. Nem állapítható meg a kedvezményre való jogosultság, ha e gyermeket gondozó család tagjai együttesen vagy külön-külön ilyen értékű vagyonnal rendelkeznek.

Kedvezmények:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

 • Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás alkalmanként (6.000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6.500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);
 • Gyermekétkeztetés esetén: a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény;
 • Az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény;
 • Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja;
 • Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok; továbbá
 • Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, családba fogadó gyám), nagykorú kérelmező esetén saját maga terjesztheti elő a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél. Amennyiben a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerinti önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

A kérelem elbírálása az önkormányzat jegyzőjének, mint gyámhatóságnak a feladata.

A feltételek fennállása esetén a jegyző a kedvezményre való jogosultságot 1 éves időtartamra állapítja meg.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek:

 • A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, 
 • rendszeres pénzellátásra vonatkozó igazolást megállapításáról szóló határozatát (pl. járási hivatal által folyósított),
 • Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; átutalás postai szelvénye) amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozatot,
 • Gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozat,
 • Nagykorú gyermek részéről az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2023 Verpelét Város

Keresés