Tisztelt Lakosság! A Bezerédi úton találtak egy női nyakláncot. A tulajdonosa a hivatalban átveheti. Farkas Sándor polgármester |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Jogosultsági feltételek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot kell megállapítani a gyermek részére, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

a) a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51.300,- Ft-ot)

 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a kérelmező nagykorú (Amennyiben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult).

b) a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47.025,- Ft-ot)

 • az a) pont alá nem tartozó esetben.

Nem támogatható a család, ha:

 • az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja külön-külön számítva a szociális vetítési alap összegének húszszorosát (570.000.- Ft-ot), vagy
 • együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét (1.195.000.- Ft-ot) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan:
 1. amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik,
 2. az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,
 3. továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Kedvezmények:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

 • Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás alkalmanként (6.000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6.500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);
 • Gyermekétkeztetés esetén: a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény;
 • Az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény;
 • Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja;
 • Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok; továbbá
 • Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

 

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, családba fogadó gyám), nagykorú kérelmező esetén saját maga terjesztheti elő a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél. Amennyiben a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerinti önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

A kérelem elbírálása az önkormányzat jegyzőjének, mint gyámhatóságnak a feladata.

A feltételek fennállása esetén a jegyző a kedvezményre való jogosultságot 1 éves időtartamra állapítja meg.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek:

 • A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelmező, valamint a és a vele együtt élő családtagjainak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, 
 • Munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • Az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
 • Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; átutalás postai szelvénye) amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozatot,
 • Gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozat,
 • 16 év feletti gyermek esetében a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyt a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatával, vagy a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatával kell igazolni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés